โรงพยาบาลเพื่อประชาชน เมืองหลิ่วโจว

เดท:2014-09-04 10:52

        โรงพยาบาลเพื่อประชาชน เมืองหลิ่วโจวก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 เป็นโรงพยาบาลระดับ 3A ครบวงจรที่รวมการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจัยเชิงวิชาการ การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการบำบัดฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แข็งแรง โรงพยาบาลเพื่อประชาชน เมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลฝึกหัดแพทย์-พยาบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกว่างซี และโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกว่างซี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2008 โรงพยาบาลได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่เลขที่ 8 ถนนเหวินฉาง เขตเฉิงจง เมืองหลิ่วโจว โรงพยาบาลใหม่มีพื้นที่ตั้งรวม 79 ไร่เศษ พื้นที่อาคารก่อสร้างรวม 190,000 ตารางเมตร ติดตั้งระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่มีรูปร่างการอำนวยความสะดวกแบบท่าอากาศยานการบิน เชื่อมต่อกับอาคารรักษาพยาบาลหลัก อาคารรักษาพยาบาลหมายเลข 2 อาคารเทคโนโลยีการแพทย์พิเศษ อาคารการศึกษาและอาคารชุดสำหรับนักศึกษา ทางโรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วยรวม 1,640 เตียง ที่จอดรถที่มีความจุรถจำนวน 1,700 คัน อาคารรักษาพยาบาลหมายเลข 3 ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้บริการ มีเตียงผู้ป่วย 80 เตียง บรรยากาศของโรงพยาบาลเน้นความเป็นธรรมชาติที่งดงาม มีสวนด้านหน้า กลาง และหลังที่กว้างขวาง มีต้นไม้เขียวชอุ่ม มีพืชพันธุ์และนกหลากชนิดอาศัยอยู่มากมาย ห้องพักผู้ป่วยที่กว้างขวาง โปรงและระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เป็นห้องพักผู้ป่วยที่สบายน่าอยู่เหมาะสำหรับการพักฟื้นไข้ เป็นโรงพยาบาลที่มีความครบวงจรขนาดใหญ่และทันสมัย ที่มีเป็นเลิศที่สุดทั้งด้านสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เทคโนโลยีและบริการในพื้นที่ภาคกลางและกว่างซีรวม ปีค.ศ.2012 โรงพยาบาลมีปริมาณการให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกรวม 1.52 ล้านคน ผู้ป่วยใน 56,000 คน

        ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รวม 2,935 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านอนามัย 2,248 คน บุคลากรคุณวุฒิระดับสูง 284 คน แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 21 คน บุคลากรระดับหลังปริญญาเอก 1 คน และบุคลากรระดับปริญญาโท 276 คน

        โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีการแพทย์ระดับชั้นนำของภายในประเทศ การผ่าตัดส่องกล้อง ที่รอยผ่าตัดมีขนาดเล็ก แผนกศัลยกรรมทั่วไป แผนกโรคศัลยกรรมปัสสาวะ และแผนกนรีเวชศาสตร์ เป็นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับแนวหน้านของท้องถิ่น เทคโนโลยีการส่องกล้องของแผนกอายุรกรรมหลอดเลือดหัวใจ แผนกอายุรกรรมประสาท และอื่นๆ ล้วนเป็นแผนกที่มีชื่อเสียงของโรงพยาบาล แผนก ICU มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้อง ICU CCU PICU และ NICU มีขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแผนกแพทย์แผนจีนมีลักษณะเฉพาะ แผนกสูตินารีเวชกรรมพัฒนาได้ดี แผนกเนื้องอก ที่มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกันการรักษาด้วยการใช้วิธีรังสีบำบัด เคมีบำบัด และอื่นๆควบคู่กันไปการสร้างเครือข่ายของโรงพยาบาลเป็นการช่วยสนับสนุน และสะดวก อย่างมีประสิทธิภาพ แก่งานตรวจและการรักษาโรค รวมไปถึงงานฝึกหัดแพทย์

        ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 โรงพยาบาลได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ ระดับมณฑลและระดับเมืองถึง 673 รายการ อาทิ รางวัล "หน่วยงานที่นำร่องงานสร้างอารยธรรมด้านจิตใจแห่งชาติ" รางวัล "หมู่คณะที่นำร่องระบบอนามัยแห่งชาติ" รางวัล "หมู่คณะที่นำร่องการสร้างความก้าวหน้าดีเลิศของระบบอนามัยการแพทย์แห่งชาติ" รางวัล "หน่วยงานนำร่องงานสร้างวัฒนธรรมโรงพยาบาลแห่งชาติ" รางวัล "บ้านพักเจ้าหน้าที่ตัวอย่างแห่งชาติ" ฯลฯ ทางโรงพยาบาลได้รับเลือกให้เป็น"หน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเมืองหลิ่วโจว"ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 11 ปีซ้อน เป็นหน่วยงานแห่งความมีอารยธรรมของเขตปกครองตนเองและห น่วยงานแห่งอารยธรรมเมืองหลิ่วโจวต่อเนื่องกันเป็นเวลา 25 ปีซ้อน ปี ค.ศ. 2011 และ 2012 โรงพยาบาลได้ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 100 ของ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพการแข่งขันสุูงสุดของเขตเมืองเอกของจีน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติยศดังกล่าว ผลงานของการปฏิรูปโรงพยาบาลมหาชนของโรงพยาบาลเพื่อประชาชนเมืองหลิ่วโจวได้รับการยอมรับอย่างที่สุดและได้รับการประเมินค่าสูงสุด ในปี ค.ศ. 2011 นายซุน จื้อกาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปด้านระบบสุขภาพในสังกัดสภารัฐมนตรี นายจาง เหมา เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เคยมาดูงานและชี้แนะงานแก่โรงพยาบาล และได้จัดงานสัมมนาที่โรงพยาบาล

        ข้อมูลการติดต่อ
        ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนเหวินฉาง เมืองหลิ่วโจว กว่างซี
        รหัสไปรษณีย์ 545006
        โทรศัพท์ 0772-2662012
        แฟ็กซ์ 0772-2662017
        อีเมล์ gxlzry@126.com