โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองหลิ่วโจว

เดท:2014-09-04 14:08

        โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งเดียวที่เป็นระดับ 3A ที่รวมการรักษาพยาบาล การวิจัยเชิงวิชาการ และการศึกษาที่ตั้งในเขตใจกลางเมืองหลิ่วโจว ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของกว่างซี โรงพยาบาลมีบริการแบบครบวงจร ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 1.6 ล้านคนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกลางเมืองหลิ่วโจว

        ปัจจุบันมีเตียงคนไข้ 1,008 เตียง อัตราการใช้เตียงคือร้อยละ 103.1 โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่จำนวน 1,368 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านอนามัยระดับสูง 136 คน บุคคลากรระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 235 ท่าน แพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงระดับอาวุธโสของกว่างซี 4 ท่าน แพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงของกว่างซี 7 ท่าน เมื่อเดือนต.ค. ปีค.ศ. 2011 ถึงเดือนต.ค. ปี ค.ศ. 2012 โรงพยาบาลมีปริมาณการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 1.232 ล้านคน ผู้ป่วยใน 32,100 คน ทำการผ่าตัดประเภทต่างๆ ถึง 6,539 ครั้ง

        ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล ถูกอบรมให้รับทราบและดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาล ที่เน้นหลักการุณยธรรม การรักษาคำมั่นสัญญา ความกลมกลืน และการแข็งแรงจากภายใน ยืนหยัดนโยบายการดำเนินโรงพยาบาลที่ "ถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในการดำเนินการปรับปรุงและเปรียบเทียบต่างๆของการแพทย์แผนจีน ให้ความสำคัญเท่ากันระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน ยกระดับประสิทธิภาพของการฝึกหัดแพทย์ และการพัฒนาประสานกลมกลืนระหว่างกัน" ซึ่งโรงพยาบาลได้รับผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ได้สร้างคุณูประการใหม่ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ

        ปัจจุบัน โรงพยาบาลมีแผนกแพทย์ 32 แผนก แผนกอายุรกรรมโรคม้ามและกระเพาะอาหาร และแผนกโรคกระดูกเป็นแผนกแพทย์แผนจีนเฉพาะที่สำคัญของกรมควบคุมการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ แผนกโรคไต แผนกโรคสมอง และแผนกการป้องกันรักษาการแพทย์แผนจีนเป็นแผนกแพทย์แผนจีนเฉพาะทางที่กรมควบคุมการแพทย์แผนจีนแห่งชาติก่อตั้งโดยสำคัญ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์รักษาการแพทย์แผนจีนทันสมัยกว่า 37 ชนิด 22 ประเภท อาทิ เครื่องตรวจเส้นเมริเดียน การรมควันสมุนไพร การใช้รังสีบำบัดแพทย์แผนจีน และการใช้ไฟฟ้าบำบัดแบบแพทย์แผนจีน มีอุปกรณ์ทันสมัยที่มีมูลค่าถึง 190 ล้านหน่วย เช่นเครื่องตรวจ MRI ตัวนำยิ่งยวด GE-1.5T DR เครื่อง 40-slice CT scan และDSA ECT เครื่องเร่งอนุภาคของซีเมนส์ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติของฮิตะชิ และเครื่องตรวจคลี่นเสียงความถี่สูง

        นอกจากการสร้างจุดเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่การแพทย์แผนจีนแล้ว ในขณะเดียวกันยังนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยของแพทย์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาประยุค เทคโนโลยีการผ่าตัดให้มีรอยแผลขนาดเล็กที่สุดของแผนกโรคกระดูกอยู่ในระดับชั้นนำของพื้นที่ แผนกศัลยกรรมได้ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับ การปลูกถ่ายไตและการปลูกถ่ายปอดของผู้ป่วยเอง แผนกศัลยกรรมหมายเลข 1 และแผนกนรีเวชศาสตร์ได้ทำการผ่าตัดส่องกล้องที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษอย่างชำนาญ เทคโนโลยีการผ่าตัดให้มีรอยแผลขนาดเล็กที่สุดในการรักษาโรคในระบบปัสสาวะของแผนกศัลยกรรม 2 เป็นของโรงพยาบาลถือเป็นระดับชั้นนำของกว่างซี แผนกศัลยกรรม 3 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการผ่าตัดโรคเนื้องอกในสมองต่างๆ เช่น เนื้องอกในต่อมใต้สมอง โรคมะเร็งสมอง ฯลฯ แผนกศัลยกรรม 4 มีการทำการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องช่องอกสำหรับการแทนที่ลิ้นหัวใจโดยใช้เทคโนโลยีฉีดยาชาและการฝังเข็ม เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การแพทย์กว่างซีครบวงจรมากขึ้น และได้กลายเป็นเทคนิคการรักษาระดับชั้นนำของประเทศ เทคโนโลยีการการส่องกล้องของแผนกอายุรกรรมโรคสมอง แผนกโรคหัวใจ และแผนกรังสีวิทยาถือเป็นระดับชั้นนำของเขตกว่างซี

        ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญแก่การอบรมบุคคลากรปลุกฝังจิตสำนึกสร้างระบบการดำเนินงาน ที่เน้นประโยชน์ให้ประชาชนด้วยความสามารถได้โผล่ออกมาแสดงฝีมือเต็มที่ สร้างโอกาสแก่เยาวชน สร้างเวทีแก่คนที่มีใจรักการทำงาน การเสริมความแข็งแกร่งของความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆที่มีเทคโนโลยีระดับชั้นสูงของแผนกเฉพาะภายในและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนอกมาฝึกอบรมหรือ การส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ การเชิญแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์แกแพทย์อื่นๆ และการเปิดชั้นเรียนวิชาการ เพื่ออบรมบุคคลากรเฉพาะแผนกและบุคคลาการที่มีความสามารถรอบด้าน สร้างทีมขั้นบันไดคุณภาพ และสร้างแพทย์ที่มีชื่อเสียงรุ่นใหม่ๆ

        ในช่วงระยะ 3 ปีมานี้ โรงพยาบาลมีงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้อนุญาตดำเนินโครงการรวม 94 รายการ โดยเป็นการได้รับอนุญาตจากกองทุนธรรมชาติแห่งชาติ 2 รายการ จากกองทุนเยาวชนแห่งชาติ 1 รายการ ระดับมณฑล 10 รายการ มี 27 รายการได้รับรางวัล ในจำนวนนั้น รางวัลอันดับ 3 ของรางวัลก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระดับมณฑล 1 รายการ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารการแพทย์แผนจีนและแพทย์ปัจจุบันที่สำคัญจำนวน 360 บทความสำเร็จของการจัด"เทศกาลวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนแห่งเมืองหลิ่วโจว"ครั้งแรกในปีค.ศ.2011 เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนของโรงพยาบาลกำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นและสูงขึ้น

        ข้อมูลการติดต่อ
        ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนเจี่ยฟางเป่ย เมืองหลิ่วโจว
        แฟ็กซ์ 0772-5357111
        โทรศัพท์ 0772-5357110
        อีเมล์ lzszyy@msn.com