ประเภทของวีซ่าและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่ามีอะไรบ้าง

เดท:2014-10-27 15:11

ตอบ:ประเภทของวีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา โดยวีซ่าธรรมดาแบ่งเป็น 16 ชนิด  

C

เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศบนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ  ตลอดจนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้งพนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

D

บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานถาวร

F

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เยี่ยมเยือนทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือทำการวิจัย

G

บุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน

J1

นักข่าวต่างชาติประจำสำนักข่าวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศจีน (พำนักนานกว่า 180 วัน)

J2

นักข่าวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180 วัน)

L

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

M

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้า

Q1

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย  รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรสของประชาชนจีน และสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ตลอดจนบุคคลที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศจีนเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อุปการะเด็ก

Q2

ญาติของชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วันเพื่อเยี่ยมญาติชาวจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน และญาติของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศจีน

R

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลนและที่ประเทศจีนต้องการอย่างเร่งด่วน

S1

คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะยาว (เกินกว่า 180 วันเพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไประยะสั้น (ไม่เกิน180 วัน)  เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ทำงาน  หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน      รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

X1

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

X2

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

Z

บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

หน่วยงานการทำวีซ่าแห่งจีนจะมอบวีซ่าประเภทใดให้กับผู้ยื่นคำขอตามอุปสงค์ที่เข้าเมืองและฐานะของผู้ยื่นคำขอ