วีซ่าสามารถเลื่อนเวลาได้หรือไม่

เดท:2014-10-27 15:07

  เมื่อวีซ่าหมดอายุ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่าใหม่อีกครั้ง สถานทูตหรือสถานกงสุลจีนไม่มีบริการเลื่อนเวลาวีซ่า เวลาที่ผู้ยื่นคำร้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า ต้องระบุเวลาที่พำนักอยู่ประเทศจีนอย่างชัดเจนบนแบบฟอร์มคำขอวีซ่า หลังจากเข้าเมืองแล้ว หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถออกนอกประเทศจีนได้ตามแผนการเดิม ควรไปยื่นเรื่องขอเลื่อนเวลาวีซ่าที่แผนกการกำกับและการบริการเข้าเมืองและออกเมืองของสันติบาลท้องถิ่นก่อนวันหมดเวลาพำนัก รายละเอียดกรุณาสอบถามสันติบาลท้องถิ่น