เอกสารพื้นฐานเพื่อทำวีซ่าจีนต้องการอะไรบ้าง

เดท:2014-10-27 15:09

  1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

  2.กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าพร้อมรูปถ่าย 《แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》 1 ฉบับพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ฉากหลังสีอ่อน ไม่สวมหมวกและติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

  3.เอกสารหลักฐานที่พำนักโดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับบุคคลที่ยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ตนถือสัญชาติ) : หากท่านยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ตนถือสัญชาติ จะต้องแสดงเอกสารรับรองการพักพำนัก ทำงานหรือศึกษาในประเทศนั้นๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆที่มีอายุ ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา

  4.หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิมหรือวีซ่าจีนเดิม (สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติจีน และโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในภายหลัง)หากเป็นการยื่นขอวีซ่าจีนครั้งแรก ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิมพร้อมสำเนาของหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่าย หากท่านเคยได้วีซ่าจีนแต่ใช้หนังสือเดินทางที่ต่างประเทศออกให้ใหม่ ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายของหนังสือเดินทางเล่มเดิมและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม ให้ยื่นเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกให้โดยทางราชการด้วย)

  *นอกจากเอกสารยื่นวีซ่าแล้ว ยังต้องการเอกสารเพิ่มเติมอื่นอีก เพื่อการสนับสนุนตามประเภทวีซ่าที่คุณยื่นขอ