ปัญหาที่ควรระวังในเวลาเตรียมเอกสารการของวีซ่ามีอะไรบ้าง

เดท:2014-10-27 15:08

  1.จดหมายเชิญสามารถเป็นเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์ เอกสารฉบับสำเนาหรือเอกสารแบบพิมพ์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กงสุลขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงจดหมายเชิญฉบับจริง

  2.หากจำเป็นเจ้าหน้าที่กงสุลอาจแจ้งให้ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม หรือเรียกผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสัมภาษณ์โดยแล้วแต่กรณี

  3.เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวีซ่าตลอดจนอายุของวีซ่าระยะเวลาการพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศจีน

  4.หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน