ใบอนุญาตพำนักยกเว้นวีซ่าหมายความว่าอะไร

เดท:2014-10-27 15:06

  ตอบ ระยะเวลาที่นานที่สุดซึ่งผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศจีนในแต่ละครั้ง

  1. ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตพำนัก ในระยะเวลาที่มีผลบังคับ สามารถพำนักอยู่ในประเทศจีนและเข้าและออกเมืองได้หลายครั้ง ไม่ต้องทำวีซ่าอีก

  2.ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตพำนักถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถพำนักอยู่ในประเทศจีนและเข้าและออกเมืองได้หลายครั้ง ไม่ต้องทำวีซ่าอีก