มาเที่ยวประเทศจีนควรระวังอะไรบ้าง

เดท:2014-10-27 15:13

 ตอบ ชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนที่อยู่ประเทศจีน

 1.ผู้ขอต้องตรวจอายุและจำนวนครั้งขอวีซ่าจีนก่อนออกเดินทางมาสู่ประเทศจีน คนที่วีซ่าหมดอายุแล้วหรือจำนวนครั้งไม่พอ จำเป็นต้องขอใหม่

 2.ชาวต่างชาติที่เอาพืช สัตว์และเงินทองเข้าจีนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจีนรวมถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับองค์การการตรวจสอบทางด้านสาธารณสุข องค์การการตรวจสัตว์และพืช ด่านศุลกากรและองค์การการตรวจและควบคุมการเงิน

 3. ห้ามชาวต่างชาติดำเนินกิจการอื่นหลังจากเข้าประเทศจีนแล้ว ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตอนที่ขอวีซ่า

 4. ห้ามชาวต่างชาติอยู่ที่จีนเลยอายุวีซ่า ชาวต่างชาติในจีนต้องระวังอายุของหนังสือเดินทางและวีซ่า ถ้าหากว่าต้องอยู่จีนเลยเวลา ต้องไปต่อวีซ่าที่หน่วยงานสันติบาลประจำถิ่นก่อน7วันที่จะหมดกำหนดอายุ

 5. ชาวต่างชาติห้ามเข้าสถานที่ที่ยังไม่เปิดต่อสาธารณชน ถ้าไม่ได้รับการอนุญาต

 6. กรณีดังต่อไปนี้อาจส่งผลที่จะโดนปฏิเสธขึ้นเครื่อง โดนปฏิเสธเข้าจีนและโดนปรับ ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยง

     6.1 ผู้ที่ไม่ได้ทำวีซ่าจีนเสร็จเรียบร้อยก่อนมาประเทศจีน ยกเว้นตามข้อกำหนดปลอดวีซ่า

     6.2 ผู้ที่ถือวีซ่าหมดอายุไปแล้ว

     6.3 ผู้ที่อยู่จีนเลยอายุวีซ่า

     6.4 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในจีน(ไม่ว่าวีซ่าจะยังมีผลอยู่ไม่ก็ตาม)