คู่มือบริการ

เดท:2014-09-25 10:47

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบและอนุมัติรายงานพิจารณาความเป็นไปได้และหนังสือเสนอรายการ ยกเว้นรายการประเภทการดัดแปลงด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม

2811599

คณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบและอนุมัติรายงานพิจารณาความเป็นไปได้และหนังสือเสนอรายการประเภทการดัดแปลงด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม

2825335

กองพาณิชย์แห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบ อนุมัติสัญญาและบัญญัติและการมอบใบอนุมัติแก่วิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ วิสาหกิจร่วมบริหารจีนกับต่างชาติและวิสาหกิจลงทุนของนักต่างชาติในจีน

2630815

กองบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบนามชื่อและขอบเขตการดำเนินกิจการ การมอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้าแก่วิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ วิสาหกิจร่วมบริหารจีนกับต่างชาติและวิสาหกิจลงทุนของนักต่างชาติในจีน

2626073

กองกำกับและควบคุมคุณภาพเทคนิคแห่งหลิ่วโจว

รัหสองค์กรของวิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ วิสาหกิจร่วมบริหารจีนกับต่างชาติและวิสาหกิจลงทุนของนักต่างชาติในจีน

2829409

สำนักงานควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนแห่งหลิ่วโจว

การร้องขอเปิดบัญชีธนาคาร

2851161

กรามสรรพากรแห่งชาติ เมืองหลิ่วโจว

การลงทะเบียนเรียกภาษี

2625965

กรมสรรพากรส่วนท้องถิ่นแห่งหลิ่วโจว

การลงทะเบียนสรรพากร

2625955

กองการคลังแห่งหลิ่วโจว

การลงทะเบียนการเงิน

2625939

ศุลกากรแห่งหลิ่วโจว

การลงทะเทียนศุลกากร

2616523

คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบและตัดสินคุณวุฒิของบริษัทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2823818

กองที่ดินและทรัพยากรแห่งหลิ่วโจว

การเรียกเกณฑ์ที่ดิน การมอบใบลงทะเบียนที่ดิน

2629552

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งหลิ่วโจว

การประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมของรายการ

2625675

กองผังเมืองแห่งหลิ่วโจว

จัดการรายการ"หนังสือข้อคิดเห็นกับการเลือกสถานที่" "ใบอนุญาตแผนการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง" และ "ใบอนุญาตก่อสร้างวิศวกรรม"

2625951

ศูนย์บริการการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติแห่งหลิ่วโจว

การบริการการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติที่เกี่ยวข้อง

2630818

สำนักงานนักบัญชี เทียนหลี่(รวม)แห่งหลิ่วโจว

การตรวจสอบทรัพย์สมบัติ การตรวจสอบบัญชี

2832889

สำนักงานการประเมินทรัพย์สมบัติ เป่ยหยา แห่งหลิ่วโจว

การประเมินทรัพย์สมบัติ

2871126