ข้อควารทราบสำหรับวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติด้านการจดทะเบียน

เดท:2014-09-30 16:37

        ๑.การเปิดให้บริการ

        สำหรับวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานการตรวจสอบและอนุมัติระดับมณฑล
        สำหรับวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติที่สำนักงานบริหารงานพาณิชย์และอุสาหกรรมแห่งชาติมอบหมายให้จดทะเบียน

        ๒.การจดทะเบียนตั้งชื่อบริษัท

        วิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติควรยื่นขอจดทะเบียนชื่อหลังหนังสือการเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ และก่อนเซ็นสัญญาหรือข้อกติกา ควรส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ในการยื่นขอ
        คำขอจดทะเบียนชื่อของวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติ
        แบบฟอร์มจดทะเบียนชื่อวิสาหกิจ
        หนังสือการเสนอโครงการและเอกสารการอนุมัติ หรือรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และเอกสารการอนุมัติ
        สำเนาใบอนุญาตของนักลงทุนฝ่ายจีน(สำนักงานที่เดิมประทับตราด้วย)
        หนังสือรับรองการเปิดงานตามกฏหมายที่ออกจากหน่วยงานราชการแห่งประเทศหรือภูมิภาคของนักลงทุนต่างชาติ

        ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

        ๓.การตั้งการจดทะเบียน

        หลังจากสัญญาและข้อตกลงได้รับการอนุมัติแล้ว วิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติต้องถือเอกสารการอนุมัติไปทำการยื่นขอจดทะเบียนจากหน่วยงานจดทะเบียนภายใน30วัน ควรส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ในการยื่นขอ

        1.แบบฟอร์มขอจดทะเบียนของวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติ
        2.สำเนาใบอนุญาตที่หน่วยงานการตรวจสอบและอนุมัติมอบให้
        3.การอนุมัติที่หน่วยงานการตรวจสอบและอนุมัติให้ต่อสัญญาและข้อกติกาของวิสาหกิจ รวมทั้งสัญญา(ต้นฉบับ)และข้อกติกา(ต้นฉบับ)
        4.เอกสารการอนุมัติของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
        5.เอกสารการอนุมัติของหนังสือการเสนอโครงการและหนังสือการเสนอโครงการ
        6.รายชื่อของการประชุมคณะกรรมการและมติของการประชุมคณะกรรมการ
        7.หนังสือการมอบอำนาจของกรรมการฝ่ายจีน(นักลงทุนฝ่ายจีนได้ประทับตราด้วย)
        8.หนังสือการมอบอำนาจของกรรมการฝ่ายต่างประเทศ(ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของนักลงทุนฝ่ายต่างประเทศได้เซ็นชื่อด้วย)
        9.เอกสารที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้การมอบหมายให้(ดำรงตำแหน่ง) รวมทั้งแบบฟอร์มจดทะเบียนบุคคลและพยานหลักฐานส่วนตัว
        10.เอกสารแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่รับตำแหน่ง รวมทั้งแบบฟอร์มจดทะเบียนบุคคล
        11.สำเนาใบอนุญาตของนักลงทุนฝ่ายจีน(สำนักงานเดิมลงตราประทับ)
        12.หนังสือรับรองการเปิดงานตามกฏหมายที่ออกจากหน่วยงานราชการแห่งประเทศหรือภูมิภาคของนักลงทุนต่างชาติ
        13.แอลซีเงินทุนของนักลงทุนฝ่ายจีนและฝ่ายต่างชาติ 
        14.พยานหลักฐานการใช้พื้นที่
        15.ข้อมูลอื่นๆที่ต้องส่งซึ่งกฏหมายและกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
        16.ส่วนการที่กฏหมายและกฏระเบียบของระบบราชการกำหนดไว้ต้องตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้า ควรต้องส่งเอกสารการตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้า นักลงทุนฝ่ายจีนซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมายว่าด้วยบริษัท ควรต้องส่งมติของการประชุมผู้ถือหุ้น โดยทั้วไปมูลค่าเงินลงทุนจะไม่เกิน50%ของทรัพย์สินสุทธิ ที่มา เว็บไซต์รัฐบาลหลิ่วโจว