เขตอุตสาหกรรมหยังเหอ

เดท:2014-09-25 10:56

ภาพการก่อสร้างหมดของหยังเหอ

        เขตอุตสาหกรรมใหม่ตั้งอยู่ที่ทางออกจิ้งหลันของทางด่วนกุ้ยไห่ ภาคตะวันออกของเมืองหลิ่วโจว พื้นที่วางแผนประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร เขตใหม่ประกอบด้วยเขตพัฒนาหยังเหอแห่งหลิ่วโจวและเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกู่ถิงซาน ซึ่งทั้งสองเขตฯ นี้ดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับเขตปกครองตนเอง เมื่อปลายปี 2002 เพื่อบูรณาทรัพยากรและจัดมาตรฐานการบริหาร คณะกรรมการมณเทศบาลและเทศบาลเมืองหลิ่วโจวได้รวบรวมเขตสองเขตนี้มาเป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่หยังเหอ ดิฐป้ายของเขตฯ สองเขตนี้ไว้ในขณะเดียวกัน และมอบให้คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมใหม่นำหน้า บริหารและวางแผนขอบเขตใหม่เป็นเอกภาพ แทนเทศบาลเมืองหลิ่วโจว

        เขตอุตสาหกรรมใหม่หยังเหอมี่ที่ตั้งที่มีความได้เปรียบ ตั้งอยู่ประตูทางตะวันออกของเมือง มี่สภาพคมนาคมที่ดี ภายในเขตมีสวนป่าซานเหมือนเจียงที่เขียวชอุ่มและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เขตใหม่อยู่ที่แม่น้ำฝั่งตรงกันข้ามของเขต built-up สามารถรับการแผ่ขององค์ประกอบพื้นฐานของเมืองได้อย่างสะดวก รวบรวมประชาชนและบรรยากาศธุรกิจได้ง่าย พื้นที่ภายในเขตใหม่ราบเรียบ มีสภาพธรณีที่ดี เหมาะสมกับการพัฒนาและก่อสร้างมาก ตั้งแต่เดือนกรกฎคม ปี 2003 ที่เขตใหม่เริ่มต้นการก่อสร้างมา มีกองทุนที่ใช้ในการสร้างสิ่งองค์ประกอบพื้นฐานจำนวน 2,000 ล้านหยวน ปัจจุบันนี้ องค์ประกอบพื้นฐาน เช่น การประปา การจ่ายไฟฟ้า การระบายน้ำ การระบายนํ้าเสีย และการติดต่อสื่อสารของถนนหยังเหอ ถนนกู่ถิง สะพานแลกเปลี่ยนหยังเหอ ถนนหยังเหอหนาน รวมถึงเครือข่ายต่างๆภายในเขตได้่สร้างสำเร็จและดำเนินใช้แล้ว เขตใหม่หยังเหอนี้เป็นเขตที่มีกองการลงทุนในการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานจำนวนมากที่สุดและสร้างดีที่สุดในบรรดาเขตอุตสาหกรรมของกว่างซี ถึงปลายปี 2009 มีวิสาหกิจจำนวน 80 แห่งที่ลงนามในข้อตกลงเข้าเขต มูลค่าการลงทุนถึง 8,000 ล้านหยวน มีวิสาหกิจจำนวน 56แห่งได้ดำเนินการผลิตแล้ว ปี 2009 มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มี 15,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 48% เขาสู่ 3 อันดับแรกของเขตดีเด่นกว่างซี

อาคารโรงงานรุ่นที่สองของสวนเทคโนโลยีการสร้างงานสร้างอาชีพหยังเหอ 

        จนถึงปุจจุบันนี้ วิสาหกิจที่ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับคณะกรรมการบริหารเขตมี 75 แห่ง โครงการที่เข้าเขตมีกองทุนการลงทุนในสัญญา 5,600 ล้านหยวน มูลค่ารวมอุตสาหกรรมจะได้เกิน 30,000 ล้านหยวน (วิสาหกิจรถยนต์และวิสาหกิจอะไหล่และการผลิตเครื่องจักรจำนวน 53 แห่ง คิดเป็น70.7% ของวิสาหกิจเข้าสวนทั้งหมด) ส่วนวิสาหกิจที่ดำเนินการผลิตแล้ว วิสาหกิจที่มีมูลค่าการผลิตเกินร้อยล้านเป็นจำนวน 20 แห่ง วิสาหกิจขนาดใหญ่มี 50 แห่ง มูลค่าการผลิตของ "วิสาหกิจร้อยล้าน" คิดเป็น 80% ของมูลค่ารวมของทั้งเขต ซึ่งกลายเป็นกระดูกสันหลังสนับสนุนของอุตสาหกรรมเขตใหม่ หลายปีมานี้ อัตราการเติบโตเฉลียของอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรภายในเขตเกินกว่า 200% เป็นพลังหลักในการพัฒนาเขต กลายเป็นหมู่อุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอะไหล่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมฟังซื่งกว่างซี บริษัทเครื่องเปลี่ยนความเร็วรถยนต์เซี่ยงไฮ้ รถยนต์เหยียนหลงหลิ่วโจวเป็นตัวแทน และอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่มีฟู่ต๋าหลิ่วโจว โอวเหวยหมู่หลิ่วโจว รถยกของหลิ่วโจวเป็นตัวแทน กลายเป็นฐานผลิตหลักของบริษัทรถยนต์ SGMW และบริษัท Dongfeng Liuzhou Motor ซึ่งเป็นโรงงานเครื่องจักรใหญ่สองแห่ง   พร้อมๆ กับการผลักดันและการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆ ของโครงการเมืองรถยนต์จีน-อาเซียน เช่น พลาซ่ารถยนต์ 4S ตลาดอุปกรณ์เสริมรถยนต์ ศูนย์บริการฐานส่งออกรถยนต์และอะไหล่ ศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ของบริษัท Dongfeng Liuzhou Motor ฐานทดลองกลาง ฐานการผลิตรถยนต์เฉพาะกลุ่มสายการบินจีน ศูนย์ตรวจสอบรถยนต์หยังเหอ ได้พัฒนาเป็นโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไร้พิษสมนูรณ์ที่รวมถึงการวิจัยพัฒนา การผลิต การตรวจสอบ การค้าข่าย การบริการ และการกู้คืนรถยนต์ รูปเค้าของเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์หมุนเวียนจีน-อาเซียนกำลังสร้างขึ้นอยู่