เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งหลิ่วโจว

เดท:2014-09-25 10:52

 

        เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งหลิ่วโจวก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปีค.ศ.1992 โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง วัตถุประสงค์สร้างเขตคือ การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมไฮเทค การปฏิรูปและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยไฮเทค เขตไฮเทคหลิ่วโจวจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในปีค.ศ. 1996 ตั้งแต่ปี2005 เขตไฮเทคหลิ่วโจวเริ่มก่อตั้งที่เขตกวนถัง เมื่อปี 2008 ได้ควบกันกับเขตใหม่หลิ่วต้ง ปฏิบัติตาม “ใช้พนักงานชุดหนึ่ง ตีป้ายเขตสองป้าย” ทำงานร่วมกัน ปี 2010 เขตฯได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสร้างเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคระดับชาติ

        ถึงปลายปี 2010 มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมของเขตไฮเทคหลิ่วโจวอยู่ที่ 93,300 ล้านหยวน มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์คงที่อยู่ที่ 15,300 ล้านหยวน รายได้การเงินมี 1,034 ล้านหยวน ปัจจุบันเขตฯมีวิสาหกิจไฮเทคทั้งหมด 96 แห่ง คิดเป็น 1/3 ของกว่างซี มูลค่าผลผลิตของวิสาหกิจไฮเทคมี 1 แสนล้านหยวน เป็นอันดับหแรกของกว่างซี ปี 2010 วิสาหกิจไฮเทคได้รับโครงการเทคโนโลยีสำคัญระดับชาติ 10 โครงการ มีกองทุน 15.9 ล้านหยวน เป็นอันดับแรกของกว่างซี ช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ ได้รับโครงการระดับชาติ 12 โครงการ มีกองทุน 9.3 ล้านหยวน คิดเป็น 60% ของเมืองหลิ่วโจว เขตไฮเทคหลิ่วโจวมีบริษัทการลงทุนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีแห่งแรกที่จัดตั้งโดยเขตไฮเทค และวิสาหกิจนักวิชาการแห่งแรกของกงว่างซี มีเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ที่เป็นอันดับแรกๆในประเทศและในโลกของขอบเขตอุสาหกรรมสำคัญต่างๆ “เทคโนโลยีการขุดแหล่งแร่ที่ไม่เกิดของเสียอันตราย” “เทคโนโลยีใหม่การถลุงอินเดียมและการบุกเบิกสินค้าไฮเทคอินเดียม”ได้รับรางวัลอันดับสองของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทโนโลยีระดับชาติ เช่น โครงการวัสดุ target ITO ประสิทธิภาพสูงและโครงการวัสดุ target ถ่านมิญชแสงอาทิตย์บริสุทธิ์สูงได้รับการทะลุใหม่ บริษัทจิงเหลียนได้สร้างสายการผลิตขึ้นมา อุปกรณ์การถ่ายทอดและการทดสอบทางเครือข่ายของบริษัทต๋าตี๋ ได้ซื้อและใช้เป็นการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารในวันชาติฉลองครบรอบ 60 ปีของแผนกบริภัณฑ์กองกลางของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สินค้าจากสถาบันวิจัยเครื่องจักร CNC ได้เข้าร่วมวิศวกรรมการสำรวจดวงจันทร์ รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัทรถยนต์หวู่หลิงได้รับคุณสมบัติการผลิตรถบรรทุกพลังงานใหม่แรกในประเทศจีน ได้เติมช่องว่างด้านรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ

        ศูนย์กลางเขตไฮเทคหลิ่วโจวเดิมเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการบริหาร การเงิน การศึกษา วัฒนธรรม และเขตน่าอยู่ที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม การก่อสร้างเครือข่ายถนนและเครือข่ายท่อระบายนํ้าของถนนหลิ่วต้ง ถนนต้าเสียวซี ถนนช่วงเย่และของเขตกวนถัง องค์ประกอบพื้นฐานของวิทยลัยเขตลู่ซาน สถาบันอาชีวศึกษาได้เสร็จสมบูรณ์โดยทั่วไปแล้ว โครงการองค์ประกอบ “สิบวิศวกรรม”กำลังดำเนินอยู่

        พร้อม ๆ กับการพัฒนาและการก่อสร้างของเมืองรถยนต์ เขตฯตั้งตำแหน่งที่ถื่อการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นใจกลาง ก่อสร้างเป็นเมืองรถยนต์แห่งกว่างซี(หลิ่วโจว)และเขตพิเศษแบบสร้างสรรค์แห่งชาติ ปัจจุบันนี้ การรวมตัวของเขตไฮเทคกับเมืองรถยนต์จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเป็นแบบเน่นเฟ้น แบบมีระดับสูง แบบนิเวศวิทยา และแบบคุณภาพสูง ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่เช่น พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ ชีววิทยา ทำเขตฯ เป็นแหล่งที่มาของฐานอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัย การแผ่เทคโนโลยี และกำลังการนำของไฮเทคของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนของกว่างซี