นโยบายสิทธพิเศษที่การลดหย่อนภาษีของเมืองหลิ่วโจว

เดท:2014-09-30 16:03

        (1) การยกเว้นภาษีรายได้ท้องถิ่น
        วิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ระดับท้องถิ่น วิสาหกิจส่งออกสินค้าและวิสาหกิจเทคโนโลยีแบบใหม่ หรือมูลค่ารวมการส่งออกสินค้ามากกว่า 50% ในมูลค่าการผลิตสินค้าทั้งหมดของวิสาหกิจโดยได้ผ่านการประเมินของหน่วยงานเก็บภาษีระดับอำเภอหรือระดับเมือง วิสาหกิจที่ทำการพัฒนาโครงการพื้นฐาน เช่น พลังงาน คมนาคม การก่อสร้างท่าเรือเป็นต้น วิสาหกิจที่เปิดในอำเภอซานเจียง อำเภอหรงสุ่ย อำเภอหรงอาน วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการป่าไม้ อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมการประมง รายได้จากการโอนผลสำเร็จด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ของวิสาหกิจ วิสาหกิจที่ มูลค่ารวมการลงทุนมี 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป หลังได้รับการยกเว้นครบเวลาจำกัด แต่รายได้ไม่ถึง 1 ล้านหยวน โดยได้ผ่านการประเมิลของหน่วยงานเก็บภาษีระดับอำเภอหรือระดับเมือง

        (2) การลดหย่อนภาษีโรงเรือน
      อัตราภาษีประจำปี คือ 1.2% จากเดิม 30% ในมูลค่ารวมตามรายการบัญชีในสมุดของวิสาหกิจ อัตราภาษีรายได้ที่ได้จากค่าเช่า คือ 12% ถ้าหากวิสาหกิจพบปัญหาในการชำระภาษีโรงเรือน สามารถขออนุมัติจากกรมสรรพากรเชตฯกว่างซี หลังได้รับการอนุมัติ จะลดหย่อนภาษีโรงเรือนในเวลาจำกัด

        (3) การลดหย่อนภาษีใบอนุญาตประกอบรถยนต์และเรือ
        จำนวนภาษีของรถโดยสารเป็น 140 หยวน และ 160 หยวนต่อปี จำนวนภาษีของรถบรรทุกเป็น 40 หยวนต่อปี เรือยนต์จะเก็บค่าธรรมเนียมเก็บจากเรือที่แล่นเข้าหรือออกจากท่าตามความจุของเรือที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยศุลกากร ยกเว้นภาษีใบอนุญาตประกอบรถยนต์และเรือ