การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เคยเป็นจุดอ่อนด้านการลงทุน

เดท:2014-09-30 15:46

        ในขณะเดียวกันที่เทศบาลหลิ่วโจวให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการแก้ไขจุดอ่อนด้านการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งปรากฏอยู่ในนโยลายเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพของการให้บริการ

        พยายามสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยนโยบายแบบผ่อนคลาย แก้ไขนโยบายเดิมด้านการส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติตามข้อกำหนดของWTO ออกระเบียบใหม่ด้านการส่งเสริมการลงทุนของสำหรับนักธุรกิจต่างชาติและดึงเอาวิธีการว่าด้วยเงินอุดหนุนด้านการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติ

        พัฒนาสภาพแวดล้อมของการให้บริการให้ก้าวหน้า ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้ง่ายขึ้น เป็นระเบียบ ด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการให้บริการแบบมีหลักการ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว สะดวก ประสิทธิภาพสูง และคุณภาพที่ดีให้แก่นักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ “ความชอบธรรม ถูกกฎหมาย ด้วยประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแล” เมืองหลิ่วโจวได้ปฏิรูปปรับเปลี่ยนระเบียบอนุมัติการดำเนินเป็นครั้งใหญ่ ตรวจสอบและยกเลิกโครงการอนุมัติของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล และเปิดเผยในหนังสือพิพ์รายวันหลิ่วโจว ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนดำเนินการการอนุมัติมีระเบียบและปรับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ยังสร้าง“ระบบการอนุมัติร่วมกัน”โดยใช้โครงการเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการอนุมัติ หลิ่วโจวเป็นเมืองแรกที่เริ่มสร้างสรรค์ส่วนงานรับผิดชอบตรงสำหรับการอนุมัติด้านทำเอกสารในเขตฯกวางสีอย่างรอบด้าน บรรลุการรวบรวมจัดทำการอนุมัติโครงการ ได้สร้างเบื้องต้นระบบอนุมัติโครงการใหม่ที่เระเบียบและมีประสิทธิภาพสูง การปฏิบัติระบบการอนุมัติสามารถส่งเสริมแนวความคิดที่เปิดตัวเองสู่สังคม บริหารเศรษฐกิจ และบริหารประชาชน และจิตสำนึกการบริหารงานภายใต้กฎหมาย และอนุมัติโครงการโดยเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบของหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งทำให้การดำเนินการผ่านการอนุมัติมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและคุณภาพการบริหารงานดีขึ้น

        ในอนาคต เมืองหลิ่วโจวจะเพิ่มกำลังในการปฏิบัติงานตามความต้องการของเศรษฐกิจ ตลาดและระบบสากลเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการลงทุนที่น่าพอใจให้แก่นักลงทุน เร่งพัฒนาระบบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ สร้างสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายที่ครบถ้วนและสิ่งแวดล้อมด้านนโยบายที่เป็นเอกภาพ มั่นคง โปร่งใส และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และจะส่งเสริมประสิทธิภาพของการอนุมัติให้สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของรัฐบาล พัฒนาไปตามยุคสมัย ยกเลิกความคิดตายตัวในรูปแบบเดิม แก้ปัญหาในขั้นตอนที่ก้าวไปข้างหน้าโดยใช้วิธีปฏิรูปอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ยังพยายามส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถและจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาล ผลักดันการอบรมและการศึกษาของข้าราชการ สร้างภาพพจน์ของรัฐบาลที่ขยันในด้านราชการ ดำเนินกิจการงานที่เป็นรูปธรรม ประสิทธิภาพสูง และซื่อสัตย์สุจริตโดยผ่านข้าราชการ