การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุน

เดท:2014-09-30 15:45

        คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสและรัฐบาลเมืองหลิ่วโจวถือระบบการสร้างสรรค์ของตัวเมือง 6 ด้าน(แหล่งพลังงาน คมนาคมทั้งภายในและภายนอก อุทยานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกของระบบการระบายนํ้าและก๊าซ วิศวกรรมสารสนเทศและวิศวกรรมการป้องกันภัย)เป็นจุดสำคัญ ทุ่มกำลังสร้างเมืองหลิ่วโจวให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิต มีคมนาคมที่ราบรื่น มีอากาศบริสุทธิ์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีโครงสร้างที่สมเหตุสมผล มีความผสมกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติเป็นอย่างสูง

        ปัจจุบัน เมืองหลิ่วโจวมีถนนที่มีความยาวรวม 1291.98 กิโลเมตร โครงสร้างพื้นฐานในทางบก ทางนํ้าและทางอากาศสมบูรณ์ โครงสร้างถนนวงแหวนความเร็วสูงก่อตัวในขั้นพื้นฐาน มีความสะดวกในการเข้าออกเมือง ภายในเมืองมีการอาศัยทัศนยีภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีภูเขาและแม่นํ้าล้อมรอบซึ่งมีเอกลักษณ์แด่น สร้างสะพานข้ามแม่นํ้า 7 แห่ง และ สะพานรถไฟ 1 แห่ง รวมถึง สะพานทางด่วนยกระดับ 1 แห่ง อย่างต่ามสภาพท้องถิ่น

        โครงสร้างอำนวยความสะดวกของระบบส่งนํ้าและไฟฟ้าในเมืองที่สมบูรณ์แบบ ปริมาณการอำนวยนํ้ามี 494 ล้าน ลูกบาศก์เมตร อัตราการการใช้นํ้ามี 94.56% อัตราการการใช้ก๊าซมี 82.69%

        พื้นที่การปกคลุมสีเขียวในเมือง มี 9800 เฮกต้า อัตราการปกคลุมสีเขียวในเขตก่อสร้างมี 37.45% ปริมาณพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยมี 12.20 ตารางเมตร เพื่อผลักดันการก่อสร้างและการบริหารอย่างรอบด้าน เมืองหลิ่วโจวสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองชุดหนึ่งภายใต้หัวข้อ เสริมความงามให้แก่สภาพแวดล้อมในเมือง เพิ่มขีดความสามารถของเมือง