• รายการร่วม > 
  • ปัญหาที่พบบ่อย

มาเที่ยวประเทศจีนควรระวังอะไรบ้าง

มาเที่ยวประเทศจีนควรระวังอะไรบ้าง มาเที่ยวประเทศจีนควรระวังอะไรบ้าง

ประเภทของวีซ่าและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่ามีอะไรบ้าง

ประเภทของวีซ่าและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่ามีอะไรบ้าง ตอบ:ประเภทของวีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าทางการทู...

เอกสารพื้นฐานเพื่อทำวีซ่าจีนต้องการอะไรบ้าง

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้...

ปัญหาที่ควรระวังในเวลาเตรียมเอกสารการของวีซ่ามีอะไรบ้าง

ปัญหาที่ควรระวังในเวลาเตรียมเอกสารการของวีซ่ามีอะไรบ้าง จดหมายเชิญสามารถเป็นเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์ เอ...

การทำวีซ่าจีนต้องเสนอรายงานการตรวจร่างกายหรือไม่

การทำวีซ่าจีนต้องเสนอรายงานการตรวจร่างกายหรือไม่ ตอบ ปัจจุบันการทำวีซ่าจีนไม่ต้องเสนอรายงานการตรวจร...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว